Voorwaarden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1.a Het is verboden om met buitenschoenen de trainingszaal te betreden.
1.b Het is niet toegestaan te trainen op schoenen met zwarte zolen.
2. Men is verplicht met het lidmaatschapspasje voor het trainen in te loggen bij de balie en deze op het rekje op te hangen om daarmee een sleutel voor een kluisje in de kleedkamer te kunnen verkrijgen.
3. Het gebruik van een handdoek op zit- en ligvlak is verplicht tijdens het trainen. Dit is niet alleen hygiënisch voor uzelf, maar ook voor anderen. 
4. Het is niet toegestaan te trainen volgens de principes van de bodybuilding in engere zin.
5. Na het gebruik van de gewichten, riemen, enz., deze op hun plaats terugbrengen.
6. Na het gebruik van de machines, deze weer in de ruststand terugbrengen.
7. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. Een sleutel voor een kluisje is te verkrijgen bij de balie.
U wordt vriendelijk verzocht het kluisje na gebruik (en na de traning)op slot te doen en de sleutel op het rekje bij de balie te hangen.
8. U wordt verzocht bij eventuele gebreken aan machines, douches, kleedkamers enz., dit te melden bij de balie.
9. Buiten de horeca-ruimte is alleen een bidon toegestaan en geen glas of aardewerk.
10. Uw pasje is en blijft eigendom van het sportcentrum. Bij vermissing of beschadiging brengen wij u € 4,50 in rekening.
11. Inhaalservicesysteem: bij afwezigheid verzoeken wij u zich af te melden zodat u voor inhaalmogelijkheid in aanmerking kunt komen (indien plaats en binnen 1 maand te realiseren). Inhalen kan tijdens de vrije fitness op zaterdagochtend of op afspraak bij andere groepen, waar plaats is of afmeldingen zijn. Afmelden graag ruim voor aanvang trainingstijd.
12. Ideeënbus: om uw wensen kenbaar te maken kunt u o.a. gebruik maken van de ideeënbus.

ALS U DEZE REGELS IN ACHT NEEMT, DAN ZORGEN WIJ MET ELKAAR VOOR EEN PRETTIGE TRAININGSSFEER IN ONS SPORTCENTRUM.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Lidmaatschap 
1.1 Men wordt lid van Bodde Bouman Sportcentrum ingaande de inschrijfdatum; men verbindt zich met Bodde Bouman Sportcentrum totdat men correct heeft opgezegd. (zie punt 3)
1.2 Men is bij inschrijving een inschrijfbedrag € 15,00 contant aan Bodde Bouman Sportcentrum verschuldigd, m.u.v. degenen die via de fysiotherapie instromen.
1.3 De contributie is per vooruitbetaling van 1 maand verschuldigd per de 1e van de maand.
1.4 Bodde Bouman Sportcentrum heeft het recht om één keer per jaar de contributie te verhogen.
1.5 Bij niet tijdige betaling is men de wettelijke rente over het uitstaande saldo en administratiekosten verschuldigd; bovendien heeft men geen recht meer op de uren waarop men is ingedeeld.
1.6 Alle kosten die moeten worden gemaakt om de contributie geïnd te krijgen, komen ten laste van het lid en bedragen 15% van het verschuldigde bedrag.
1.7 Er vindt geen restitutie van contributie plaats.
1.8 Bodde Bouman Sportcentrum hanteert het automatische incasso systeem per maand of per 3 maanden.

2. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
2.1 Het Sportcentrum is gesloten op algemeen erkende feestdagen en tussen Kerst- en Nieuwjaarsdag. Gedurende de vakanties kan er een aangepast rooster en kunnen er gewijzigde openingstijden zijn. Inhalen kan, indien mogelijk voor of na uw vakantie.
2.2 Het Sportcentrum en haar leiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele lichamelijke letsel, mogelijke blessures, zoekgeraakte of beschadigde voorwerpen.
2.3 Iedereen die Bodde Bouman Sportcentrum bezoekt, is aansprakelijk voor door hem of haar aan de eigendommen van het Sportcentrum aangerichte schade.
2.4 Iedereen, die met schoenen aan wil trainen, is verplicht schone indoorschoenen te dragen; bij gebruikmaking van de fitnessapparatuur is het verplicht om een handdoek te gebruiken.
2.5 Fitnessdeelnemers zijn verplicht gebruik te maken van het in ons sportcentrum officieel opgestelde trainingsschema. 
2.6 Bij extreme temperaturen wordt er geen les gegeven en kan ons sportcentrum gesloten zijn. Stel uzelf op de hoogte middels mededeling op de voordeur, telefonisch kontakt of via deze website.
2.7 Bij verhindering kunt u:
Bij 1 keer per week trainen tot uiterlijk 2 weken daaropvolgend inhalen.
Bij 2 keer per week trainen tot uiterlijk 3 weken daaropvolgend inhalen.
Dit uiteraard als het van onze kant mogelijk is. Indien men afwezigheid van te voren niet gemeld heeft, vervalt de mogelijkheid van het inhalen.

3. Opzegging 
3.1 De aankondiging van beëindiging van het lidmaatschap dient te allen tijde schriftelijk te geschieden met behulp van het opzegformulier; het opzegformulier is te verkrijgen en in te leveren bij de balie.
3.2 De opzegtermijn is 1 maand. De eerste contributiemaand mag gezien worden als proefmaand; er bestaat geen opzegtermijn, maar men dient wel voor het einde van de proefmaand schriftelijk op te zeggen. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Ook het 3-maanden abonnement kan niet tussentijds gewijzigd of beëindigd worden. Hiervoor geldt ook 1 maand opzegtermijn. U dient dus 1 maand voor uw eerstvolgende betalingsdatum op te zeggen. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
3.3 De opzegging wordt niet geaccepteerd als het lidmaatschapspasje niet is ingeleverd en als de contributie over de ingeschreven periode niet is voldaan; het lidmaatschap wordt dan automatisch verlengd.

4. Non-Actief regel (zie tevens extra informatie)
4.1 Wij hanteren uitsluitend een non-actief regeling tijdens zwangerschap, blessures en andere medische klachten. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met Hilde Bouman of Addy Bodde.
Regel tijdig uw contributie betaling bij de balie. Reeds betaalde contributie kan als persoonlijk tegoed blijven staan maar wordt niet geretourneerd en vervalt na één jaar. Opzegvoorwaarden blijven ook hierbij van kracht.
N.B. Groepslessers:
Bij niet doorbetaling van de contributie staan wij niet garant voor uw plek in de groep bij terugkomst.

 

EXTRA INFORMATIE AFWEZIGHEID


NON-ACTIEF REGELING 
Uitsluitend tijdens: zwangerschap, blessure en andere medische klachten. Uw eerst volgende betaling wordt daarbij stopgezet. Reeds betaalde contributie blijft als persoonlijk tegoed staan en vervalt na 1 jaar.
Betreft het hele maanden, dan spreken we van contributietegoed.
Betreft het weken, dan spreken we van inhaaltegoed.
Als voorbeeld: Non-actief melding op 18 januari en u hebt een maandincasso dan hebt u een inhaaltegoed van 2 weken. Uw contributie wordt vanaf februari stopgezet tot de terugkomstdatum, die u zelf invult op ons non-actief formulier.
Hebt u echter een kwartaalincasso, dan hebt u een inhaaltegoed van 2 weken en een contributie tegoed van 2 maanden. Uw contributie wordt vanaf april stopgezet tot de terugkomstdatum, die u zelf invult op ons non-actief formulier.
U dient te allen tijde een terugkomstdatum in te vullen! Mocht u niet weten hoelang u wegblijft, neem dan een ruime marge (max. 11 maanden, want na 1 jaar vervallen uw tegoeden en krijgt u een opzegformulier toegestuurd) voor de terugkomstdatum. Mocht het langer nodig zijn dan moet u dat voor de terugkomstdatum vermelden, anders gaat uw incasso automatisch weer in. Eerder terugkomen kan uiteraard altijd!
N.B. Groepslessers!! Bij niet doorbetaling van de contributie staan wij niet garant voor uw plek in de groep bij terugkomst.


REGELS BIJ AFWEZIGHEID 
Leden, die om andere redenen dan bovenstaande (zoals vakantie, zomeractiviteit, een verkoudheid, een verjaardag enz.) zich afwezig melden komen niet in aanmerking voor de non-actief regeling. Deze leden kunnen gebruikmaken van ons inhaalservice-systeem. Wij hanteren een afmeldsysteem, waarin het de bedoeling is dat afwezigheid vooraf aan de balie wordt doorgegeven, zodat u voor een inhaalmogelijkheid in aanmerking kunt komen. Voor groepslessers heeft dit systeem als voordeel dat men gebeld wordt als er plaats is in de gewenste inhaalles. Let wel: inhaallessen kunnen niet gegarandeerd worden en moeten binnen 1 maand gerealiseerd zijn. Neem voor de goede gang van zaken a.u.b. notitie van onze Algemene Voorwaarden.
Betreft het afwezigheid van lange duur (door u zelf te bepalen) dan zijn er 2 keuzes:
1. Melding bij de balie en doorbetaling contributie, zodat u verzekerd blijft van uw
plek in de groep. Inhaalmogelijkheid kan ruimer i.o.m. Hilde Bouman of Addy Bodde
2. Melding bij de balie en geen doorbetaling contributie dan beëindigt u het
lidmaatschap, waarvoor 1 maand opzegtermijn geldt, via het opzegformulier.
Bij terugkomst inschrijving zoals gebruikelijk.